Sekretess/cookiespolicy; GDPR

Sekretess- och cookiespolicy

 

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss.

Kelo Ängelholm AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Kelo Ängelholm AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Kelo Ängelholm AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, Företag (i förekommande fall) organisationsnummer eller personnummer, adress, postnummer, ort, mobil-/telefonnummer och e-post.
 • Om du kontaktar Kelo Ängelholm AB lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Kelo Ängelholm AB igen.

 

Laglig behandling och dina rättigheter

Kelo Ängelholm AB kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose Kelo Ängelholm ABs berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för. Syftet för insamlandet är i huvudsak försäljning och offerering av våra produkter.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Kelo Ängelholm AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Kelo Ängelholm AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.
 • Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal.
  I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång vartannat år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

 

Rättslig grund för behandling

Kelo Ängelholm AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Kelo Ängelholm AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla Kelo Ängelholm ABs åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Kelo Ängelholm AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Kelo Ängelholm AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

 

Personuppgiftsbiträde, tredje part

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal / biträdesavtal enligt gängse regler och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Kelo Ängelholm AB

 

Cookiespolicy
Vår webbplats använder cookies för att utveckla webbplatsen och förbättra din upplevelse. Denna policy förklarar hur vi gör det.

Vad är cookies?

Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats, mobilapp eller använder en onlineplattform. Cookies används ofta av leverantörer av onlinetjänster för att underlätta och hjälpa till att göra samspelet mellan användare och webbplatser, mobilappar och online-plattformar snabbare och enklare, samt att tillhandahålla rapporteringsinformation.

 • Session-cookies är en tillfällig cookie som slutar när du stänger din webbläsare eller app.
 • Permanenta cookies är cookies som finns kvar på din dator tills du tar bort dem eller de upphör att gälla.
 • Förstapartscookiesär cookies som anges av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies som anges av en tredje part.
 • Webb beacons är små transparenta grafiska bilder som finns i e-postmeddelanden som vi skickar till dig.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller enhet på ett sätt som liknar cookies.

 

Varför använder vi cookies?

Vi använder flera förstaparts- och tredjepartscookies. Vissa cookies krävs av tekniska skäl för att våra webbplatser och/eller plattform ska fungera, och vi hänvisar till dessa som ”nödvändiga” eller ”strikt nödvändiga” cookies. Andra cookies tillåter oss också att spåra och rikta våra användares intressen för att förbättra upplevelsen på våra webbplatser och/eller plattformen. Tredje parten serverar cookies via våra webbplatser och/eller plattform för analys och andra ändamål.

 

Hur kan jag kontrollera Kelo Ängelholm ABs användning av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig vanligtvis att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att läsa mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, acceptera endast cookies från första part eller radera cookies när du stänger webbläsaren.

Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

 

Webbstatistikverktyg, målinriktad marknadsföring

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, det vill säga textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av hur du använder vår webbplats. Informationen som cookien genererar överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Google uppfyller kraven i Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA och har registrerat sig i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program (för detaljer och individuella registreringar, gå in på www.privacyshield.gov). Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress att vara förkortad av Google på förhand inom EU:s medlemsstater eller andra parter i EEA (European Economic Area). Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till oss.

För mer information om sekretess i samband med Google Analytics, gå in på: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Facebook-Pixel – remarketing/retargeting

Vi kan använda retargetingtekniker på nätet, bland annat Facebooks Facebook Pixel, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Med hjälp av dessa tekniker kan vi nå de användare som redan har visat intresse för våra produkter med webbannonser på våra partners webbplatser. I detta syfte kan så kallade pixeltaggar integreras på våra webbplatser. När du går in på vår webbplats etableras en anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server med hjälp av pixeltaggen. Detta gör att Facebook kan koppla ditt besök till våra sidor till ditt Facebook-konto (om du har ett sådant) och se om Facebook-annonserna har varit framgångsrika. Detta är till nytta för oss i fråga om statistik och marknadsundersökningar. Vi har ingen exakt information om innehållet i uppgifterna som överförs till Facebook eller hur de används av Facebook. När vi använder sådana verktyg säkerställer vi dock att våra partner, förutom IP-adressen, inte erhåller några andra kända uppgifter, som våra kunders e-postadresser eller telefonnummer. Mer information om Facebook Pixel hittar du i Facebooks sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Om du inte vill använda en sådan cookie kan du förhindra användningen av retargetingtekniker på nätet. Om du är en Facebook-användare kan denna inställning göras direkt på ditt konto. Följande länk tar dig direkt till den aktuella inställningen: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Om du inte är en Facebook-användare kan du ställa in en så kallad opt-out-cookie med hjälp av en webbläsarkontroll. Detta erbjuds av bland annat följande webbplats: http://www.youronlinechoices.com.

 

 


Mer information

Du kan läsa mer om cookies på: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu.

 

Kontaktinfo vid frågor

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen kontakta oss på följande e-postadress info@kelo.se eller postadress Kelo Ängelholm AB, Metallgatan 11, 262 72  Ängelholm

Den registrerade har även rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) vid ev klagomål.

 

(Denna sekretess- och cookiespolicy uppdaterades den 7/6-2018)